rokettube porno
Branch of Sociology of the Youth and Sociology of Education | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

Branch of Sociology of the Youth and Sociology of Education

Sekcia sociológie mládeže a sociológie výchovy

Podujatia roku 2023

VÝSKUM MLÁDEŽE V ČASE KRÍZY – Aktuálne trendy a výzvy (nielen) sociologického výskumu mládeže na Slovensku II.

Sekcia sociológie mládeže pod vedením Dr. Kataríny Čavojskej, PhD. v roku 2023 obnovila svoju činnosť  a v spolupráci s katedrou sociológie Fi FUK v Bratislave, Radou mládeže Slovenska a FF UMB zorganizovala 1. decembra 2023 vedeckú konferenciu VÝSKUM MLÁDEŽE V ČASE KRÍZY – Aktuálne trendy a výzvy (nielen) sociologického výskumu mládeže na Slovensku II.

Zborník absstraktov doplnený fotografiami z podujatia je k dispozícii tu.

Podujatia roku 2016

Úvodný referát na Sekcii SSS pri SAV od prof. Ondrejkoviča z 18.3.2016 na stiahnutie tu.

www.syrs.org

NOVINKA sekcie mládeže

http://www.spaeds.org/uploads/download/machacek_mladezvzrkadle.pdf

Sekcia mládeže SSS pri SAV: minulosť,súčasnosť  a budúcnosť

Sociologický výskum mládeže na Slovensku nemal a ani v súčasnosti nemá primerané inštitucionálne zázemie. Na výskumných pracoviskách (UIPŠ MŠ SR) a  vysokých školách (Bratislava, Prešov, B. Bystrica, Trnava, Nitra) sa tejto problematike venujú iba jednotlivci.

Teoretické a metodologické otázky sociológie výchovy sa rozpracúvali na Katedre sociológie výchovy a sociológie mládeže PF UK a neskoršie na Katedre sociológie FF UKF v Nitre (P. Ondrejkovič). Teoretické a metodologické otázky sociológie mládeže sa rozpracúvali na Sociologickom ústave SAV a neskoršie v Centre pre európsky a regionálny výskum mládeže FF UCM v Trnave (L. Macháček).

Preto zohrávala v sebaorganizácii jednotlivcov a skupín výskumníkov veľkú úlohu vedecká spoločnosť sociológov. Od vzniku SSS pri SAV (1964/65) až do súčasnosti patrí sekcia mládeže  k najaktívnejším.

Pokúša sa plniť niekoľko funkcií:

Sekcia mládeže rozvíja spoluprácu s medzinárodnou komunitou odborníkov pre výskum mládeže.

Po roku 1990 spolupracovala SSS pri SAV s Medzinárodnou sociologickou asociáciou (ISA) a jej výskumnou skupinou RC 34 Youth Sociology (M. Hubner-Funk, O. Stafseng, L. Chisholm, H. Helve). Na Slovensku sa  v spolupráci s RC 34 ISA uskutočnili jej významné vedecké konferencie (Mládež a nezamestnanosť v Európe, 1997; Mládež, práca, budúcnosť Európy, 2001).
V roku 2002 nadviazala sekcia mládeže spoluprácu aj s Európskou sociologickou spoločnosťou (ESA), pri ktorej začala pôsobiť sekcia mládeže RN 30 Youth and Generation. Z jej podnetu sa uskutočnila v roku 2007 konferencia v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach na tému Mládež, globalizácia a migrácia .

Sekcia mládeže podporuje aplikáciu štandardov európskej politiky v oblasti štátnej politiky mládeže.

Ministerstvo školstva prostredníctvom svojho odboru mládeže poverilo Slovenský inštitút mládeže (IUVENTA) úlohou zabezpečovať vedeckými informáciami kreovanie koncepcie mládežníckej politiky http://youth-partnership-eu.coe.int

participovať aj na univerzitnej príprave expertov pre túto oblasť (prof. L. Chisholm). http://youthstudies.eu

sledovať výsledky európskeho výskumu mládeže a prispievať k ich aplikácii v práci s mládežou na Slovensku

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/up2youth.pdf

Dataarchív výskumov mládež umožňuje prezentovať najnovšie výsledky výskumu mládeže v odboroch pedagogika, etnológia, politológia a sociológia.www.vyskummladeze.sk
Spolupracujeme na podpore sociologického výskumu mládeže formou odporúčania aktuálnych výskumných tém relevantných pre politiku mládeže na Slovensku. http://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Vyskum-mladeze.alej

Sekcia mládeže podporuje zverejňovanie výsledkov sociologických výskumov.

Z iniciatívy odboru štátnej starostlivosti o mládež MŠ SR vznikol nový časopis pre otázky štátnej politiky a výskum mládeže s názvom Mládež a spoločnosť (M. Pétiová,PhD). Nadviazal na ročenku Sociológia mládeže 69 a 70, informačný bulletin Teória, metodika a prax mládežníckeho hnutia (1971-1985) a Mládež a spoločnosť (1990-1994). V roku 1995 dostal novú grafickú úpravu a reprofiloval sa podľa požiadaviek stanovených pre periodické publikácie. Mládež a spoločnosť. Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže vychádza štyrikrát ročne a má registračné číslo ISSN 1335 1109. http://www.uips.sk/level2/mladez-a-spolocnost

Hlavnou formou činnosti sekcie mládeže sú pravidelné celoslovenské konferencie.

Konferencia 2006

Konferencia 2008

Konferencia 2009

Konferencia 2010

Konferencia 2011

Slovenská mládež v zrkadle výskumu

Pod týmto  názvom sa uskutočnil tradičný seminár, ktorý usporiadala  Iuventa – Slovenský inštitút mládeže dňa 16. novembra 2011 vo svojich priestoroch na Búdkovej ulici. Seminár sa konal pod patronátom  Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, Slovenskej  spoločnosti pre regionálnu politiku pri SAV v spolupráci s Ústavom politických vied pri SAV a časopisom Mládež a spoločnosť.

Stretnutie vedeckých spolupracovníkov s odborníkmi pre prácu s mládežou vytvorilo priestor na diskusiu o výsledkoch výskumu o dobrovoľníctve (A.Brozmanová-Gregorová, J.Miháliková) v súvislosti s uzatvorením kampane Európského roku dobrovoľníctva na Slovensku. Osobitnú pozornosť venovali účastníci diskusii na tému „Demokracia a tiene totalitarizmu a populizmu: európske skúsenosti“, ktorú vo svojom informatívnom vystúpení o novom medzinárodnom európskom projekte MyPlace prezentoval L.Macháček.

Na seminári vystúpilo viacero referujúcich na rozličné témy, ktoré súvisia s výskumnými projektmi IUVENTy.  Prvý príspevok  bol venovaný výskumu o autonómii mládeže, z ktorého  výsledkami nás oboznámila  dr.Lívia Nemcová (vedúca projektu) z UMB v Banskej Bystrici. O prvých výsledkoch výskumu  vidieckej  mládeže na SPU v Nitre referoval dr.P.Barát. Informáciu o priebehu výskumu multikulturality na Slovensko s prihliadnutím na nové skupiny imigrantov poskytol dr.R.Štefančík(UCM v Trnave).

Vdiskusnej časti sa za účasti dr.R.Bednárika (predseda SSS pri SAV) reflektovala problematika prenosu výsledkov výskumu do spoločenskej praxe. S podporou sekcie mládeže SSS pri SAV sa uplatní príprava POLICY BRIEF z mnohých oblastí života mládeže pre predstaviteľov politiky mládeže a práce s mládežou.

Konferencia 2012

Konferencia Mládež a pravicový extremizmus

Typicky jesenné počasie privítalo 7. 11.2012 účastníkov konferencie s názvom Mládež a politický extrémizmus v priestoroch Slovenského inštitútu mládeže – IUVENTE. Podujatie bolo organizované v rámci Týždňa vedy a techniky v SR. V príjemnej atmosfére sa tak zišla rôznorodá spoločnosť vystupujúcich, pozvaných hostí a aj účastníkov, ktorých téma politického extrémizmu zaujíma natoľko, že rozhodli podeliť o svoje cenné poznatky v tejto oblasti. Podujatie otvorila zástupkyňa riaditeľa IUVENTY Mgr. J. Miháliková, PhD. Vo svojom príhovore v krátkosti predstavila náplň práce IUVENTY, ktorej cieľom je implementovať štátnu politiku voči deťom a mládeži.Moderátor podujatia PhDr. Radoslav Štefančík, Mpol., PhD. načrtol program konferencie, usporiadanej do dvoch tématických panelov a následných sprievodných programov.

Prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. v mene svojich spolupracovníkov vystúpil s hlavným referátom Mládež a občania SR: kultúrne stereotypy a ústretovosť k pravicovému extrémizmu. Išlo o jednu z prvých prezentácií výsledkov výskumu v rámci národného projektu KomPrax-IUVENTA. Tento  reprezentatívny sociologický výskum finančne podporil Národný projekt KomPrax, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a realizoval expertný tím prof. L. Macháčka, PhDr. F. Bartoša  a PhDr. V. Paláska na reprezentatívnej vzorke 761 respondentov slovenskej populácie od 16 rokov do 29 rokov v období mesiaca september 2012. Hlavným cieľom uvedeného výskumu je zistenie postoja občanov SR voči pravicovému extrémizmu a definovanie rizikových skupín pre nasmerovanie edukačných neformálnych aktivít. Po predstavení techniky zberu dát a reprezentatívnosti výskumnej vzorky, ktorú prezentoval PhDr. V. Palásek z ASA, prof. Macháček prezentoval zistenia, vyplývajúce z výskumu. (Pozri príspevok je v  MaS 4,2012)

Hodnotným príspevkom sa prezentovala dvojica autorov PhDr. Radoslav Štefančík, MPol, PhD. a PhDr. Jozef Lenč, PhD., ktorí sa zaoberali výskumnou témou Integrácia mladých migrantov v slovenskej spoločnosti. Aj tento výskum svojou činnosťou podporila IUVENTA. Hlavnou metódou výskumu boli tzv. fokusové skupiny študentov vybraných stredných (Senec, Bratislava, Handlová, Poprad, Nitra) a vysokých škôl (Trnava, Košice). Cieľovú skupinu predstavovali respondenti vo veku 15 – 29 rokov. Predmetom skúmania sa stala analýza migračnej politiky. Na základe empirických údajov a ich následnej analýzy, autori poukázali nato, že existujú rozdiely ako vnímajú migrantov respondenti. Vysokoškoláci a gymnazisti prejavili vyššiu kompetenčnú schopnosť definovania migrantov ako respondenti navštevujúci ostatné stredné školy. Príslušníci ostatných stredných škôl vnímajú pojem migrant skôr slovami: šikmooký, neger, arabáč, aziat, pokémon, Číňan. Až po odbornom vysvetlení pojmov migrant, či migranti, respondenti vnímali migranta aj ako cudzinca z kultúrne príbuzných krajín. Ďalším zistením je fakt, že respondenti mimoriadne negatívne vnímali pracovných migrantov a migrantov s moslimským vierovyznaním. Ako hlavný dôvod svojho negatívneho postoja uvádzali, že migranti predstavujú konkurenciu pre pracovný trh v podmienkach vysokej nezamestnanosti a pri moslimoch rezonoval najmä ich vzťah k ženám. Čo sa týka samotnej migračnej politiky, z výskumu vyplynulo, že spravidla nie sú o nej medzi mladými ľuďmi žiadne vedomosti. Na záver možno konštatovať, že uvedený výskum je hodnotnou informáciou nielen pre laickú verejnosť, ale i pre štátne inštitúcie, zodpovedné za migračnú politiku Slovenskej republiky.

Prof. Dr. Eva Poláková z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave interpretovala prvé výsledky výskumov, ktoré sa realizovali v rámci projektu VEGA: Možnosti a nebezpečenstvá  internetovej komunikácie. Projekt sa realizuje v časovom horizonte rokov 2011 – 2013, pričom jeho zameranie je teoreticko – empirické a multidisciplinárne. Zvolená metodológia predstavuje zmiešanú výskumnú stratégiu a komplementárny prístup s uplatnením zakotvenej teórie. Samotný projekt je tvorený sériou niekoľkých výskumov zameraných na internetovú komunikáciu. V rámci projektu sa riešili: 1. Využívanie on-line komunikácie, možnosti a nebezpečenstvá. Pozornosť výskumníkov bola v tomto prípade venovaná vysokoškolským študentom, najmä v kontexte ich (ne)zaradenia ku Google generácií. V praxi to znamená, že sa skúmal problém plagiátorstva a podpory učenia pri zdieľaní učebných materiálov. Závery tohto výskumu ukázali, že študenti vysokých škôl nepovažujú prístup ku kolektívnej informácií za plagiátorstvo. 2. Možnosti a nebezpečenstvá v prostredí sociálnych sietí – riziká a benefity. V rámci tohto výskumu sa riešila problematika spojená s využívaním sociálnych sietí v akademickej príprave študentov stredných a vysokých škôl, rozšírené možnosti učenia a akademická prokrastinácia.

Veľmi zaujímavú časť projektu tvoril výskum s názvom Šírenie diskriminácie v prostredí sociálnych sietí, v ktorom si riešitelia Eva Poláková, Lucia Spalová a Peter Szabo, položili niekoľko výskumných otázok spojených s diskrimináciou rómskeho etnika v prostredí najznámejšej sociálnej siete – Facebooku. (Príspevok  je uverejnený v MaS 4,2012).

Počas diskusie sa rozprúdila živá a plodná debata, ktorá sa dotýkala širokého spektra problémových okruhov metodologického, ale aj predmetného charakteru. Diskusia sa neobmedzila len na jednotlivé dielčie aspekty prezentovaných výskumov akými boli terminologické nejasnosti vyplývajúce z použitia pojmov ako extrémizmus či radikalizmus. Záujem účastníkov sa zameral aj na jednotlivé dimenzie extrémizmu – rómsku otázku. Práve zo špecificky zameraných otázok o úplnosti/neúplnosti rodiny respondenta na jeho súhlas s ideami ultrapravice, alebo či je výskumom pokrytá aj časť populácie, voči ktorej sú extrémistické prejavy namierené, vyplýva potreba ďalších výskumov v tejto oblasti. Výskum Mládež a pravicový extrémizmus obsahuje pochopiteľne mnohé odpovede na tieto otázky, ktoré sa budú postupne publikovať. Už súčasné poznatky sú kľúčové pre naplánovanie ďalšej edukačnej činnosti, ktorá by sa zamerala práve na tie rizikové skupiny mládeže, ktoré majú najväčší potenciál na podporu pravicových ideí.

Konferencia v druhom panele dala priestor 3 informatívnym správam z výskumov, ktoré podporila IUVENTA. PhDr. Pavol Barát prezentoval výskum Sociálne a morálne aspekty ekonomického a občianskeho života vidieckej mládeže (Katedra spoločenských vied, FEM SPU v Nitre a výskumný tím pod vedením Mgr. Ing. Danky Moravčíkovej, PhD.), Mgr. Miroslava Hlinčíková prezentovala výskum Mladí Európania a Európanky bez hraníc (Inštitút pre verejné otázky v Bratislave, riešiteľský tím Mgr. Miroslava Sekulová a Mgr. Miroslava Hlinčíková) a Mgr. Naďa Thaiszová uviedla prvé výsledky výskumu Environmentálne cítenie mladých ľudí (Ústav informácií a prognóz školstva MŠ SR v Bratislave). Ich správy sa týkali aktuálneho stavu jednotlivých podporených výskumných projektov pre roky 2011- 2013.

Konferencia Mládež a politický extrémizmus, ktorú pripravila sekcia mládeže Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave zvýraznila záujem o nový aktuálny posun v hodnotových orientáciáciách mladých ľudí spojený s ich väčšou otvorenosťou ideám ultrapravice. Nové výskumy v tejto oblasti, ale aj spájanie tvorivého potenciálu výskumníkov rozličných vedných disciplín a rozličných pracovísk sú požadované aktuálnymi úlohami tvorby stratégií štátnej mládežníckej politiky v roku 2013.

Mgr. Ján Machyniak a Mgr. Karol Šebík, FSV UCM v Trnave

Dekáda výskumu mládeže – konferencia o problematike mládeže na Slovensku

Pod názvom Dekáda výskumu mládeže / Prezentácia výsledkov výskumu mládeže za roky 1993-2013 sa konalo stretnutie  odborníkov 7. novembra 2013, v priestoroch hlavnej budovy Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže na Búdkovej ulici v Bratislave. Išlo o vedecké stretnutie v rámci voľného pokračovania cyklu k problematike mládeže pri príležitosti 17.novembra s cieľom prezentovať teoretické poznatky i empirické výsledky výskumov za ostatnú dekádu v monografických a zborníkových publikáciách, ako aj vo vedeckých a odborných  štúdiách vo vedeckých časopisoch v oblasti problematiky mládeže a práce s mládežou. Konferencia usporiadali Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, Mládež a spoločnosť, PEDAGOGIKA.SK, Studia politica slovaca, Slovenská politologická revue v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže – IUVENTA a Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave. Konferenciu uviedol príhovorom prof. Mgr. Ladislav  Macháček, CSc., ktorý zároveň celé vedecké podujatie moderoval.

Konferencia bola rozdelená do dvoch tematických blokov. Začiatok a zároveň prvý blok konferencie bol venovaný predstaveniu časopisov, ktoré zastupovali  jednotliví členovia redakčných rád. Zástupcovia detailne prezentovali informácie o svojich časopisoch, v ktorých sa problematika mládeže pravidelne objavuje.  Doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc. prezentovala dva časopisy Ekonomickej univerzity v Bratislave. Veľkú pozornosť účastníci venovali časopisu Studia Politica Slovaca, ktorý zastupovala Mgr. Kristína Šabíková, PhD. Časopis Studia Politica Slovaca má niekoľkoročnú tradíciu, vydáva ho Ústav politických vied  Slovenskej akadémie vied. Hlavným redaktorom je PhDr. Miroslav Pekník, CSc. Časopis ponúka okrem  politologických tém  aj možnosť uverejniť príspevky z problematiky mládeže, ak majú vzťah k európskym a politickým problémom integrácia Slovenska. Podľa informácií najväčší počet prispievateľov v ostatnom období sú autori z radov doktorandov a študentov politológie. Ďalším prezentovaným časopisom bol časopis s názvom Mládež a spoločnosť, ktorý existuje už od roku 1990, ale nadväzuje na tradíciu ročenky Sociológia mládeže 1969 a metodického bulletinu Teórie, metodika a prax mládežníckeho hnutia. Jeho  súčasným vydavateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a  a Ústav informácií a prognóz školstva MS SR. Časopis predstavila výkonná redaktorka PhDr. Marianna Pétiová, PhD. Napokon bol prezentovaný časopis Slovenská politologická revue, vydávaný Fakultou sociálnych vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda  v Trnave. a časopis PEDAGOGIKA.SK, ktorý vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV od roku 2010.

V diskusii sa  účastníci podujatia venovali  aj otázkam redakčnej práce. Upozorňovalo sa na to, aby redakcie plnohodnotne komunikovali so svojimi prispievateľmi. Všetky prezentované časopisy boli  k dispozícii priamo na mieste, teda záujemcovia si ich mohli  prezrieť a aj zobrať so sebou podľa vlastného uváženia.

V druhej časti  autori prezentovali svoje publikácie či zborníky. Prvou prezentujúcou bol  docentka Danka Moravčíková (VŠP v Nitre), ktorá oboznámila prítomných so svojou monografiou Vidiek a mládež v sociálnovedných reflexiách(2013). Prezentácia vyvolala zaujímavú diskusiu na tému vidieckej mládeže na Slovensku.  Diskutovalo sa aj o súčasnom chápaní vidieka a o špecifickosti obcí patriacich do tradičného vidieku a novodobých prímestských obcí.   PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D prezentoval tri publikácie, ktoré vznikli s prispením finančných grantov IUVENTy a MŠ SR na pôde UCM v Trnave. Prvá publikácia Politické mládežnícke organizácie na Slovensku(2010) sa venuje funkciám  politických mládežníckych organizácií. Autor upozornil na zaujímavosť, že mladí ľudia, ktorí aktívne pôsobili v tomto type mládežníckych organizácii, sa nie vždy stávajú politikmi ako by sa to mohlo  javiť,  ale  obsadzujú skôr profesie manažérov na rozličných pozíciách a mimo politiky. V poradí druhou bola publikácia Mladí migranti v slovenskej spoločnosti(2012), ktorá prináša pohľad na migrantova osobitosti migračnej politiky Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť venoval autor štúdii, ktorá systematicky analyzovala situáciu moslimov na Slovensku. Tretia prezentovaná publikácia Mládež a pravicový extrémizmus na Slovensku(2013) je najnovším prínosom sociológov a politológov k aktuálnej téme, ktorá znovu vzbudila pozornosť slovenskej verejnosti aj vo väzbe na výsledky volieb do VUC.

Konferenciu ukončil prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., ktorý predstavil všetky doposiaľ realizované a publikované materiály, venujúce sa problematike mládeže po roku 2004. Tieto materiály budú k dispozícii na novovytvorenej časti webovej stránke Fakulty sociálnych vied UCM v  Trnave  v tzv.  fakultnej elektronickej knižnici.  Elektronická knižnica FSV UCM v Trnave bude verejne prístupná pre  študentov, pedagógov,  pracovníkov pracujúcich s mládežou.

Konferencia opäť potvrdila nielen potrebu skúmania mládeže v rôznych oblastiach, života spoločnosti, ale aj hľadanie spôsobov sprostredkovania informácií o týchto výskumných výsledkoch. Zdá sa, že vedecké časopisy, ale najmä elektronicky dostupné publikácie efektívne doplnia už dlhšie fungujúcu webstránku Slovenského inštitútu mládeže (IUVENTA) www.vyskummladeze.sk., aby sa výsledky výskumu mládeže stali súčasťou verejného diskurzu na tému mládež a súčasná spoločnosť.

PhDr. Michal Imrovič, doktorand FSV UCM v Trnave

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik