rokettube porno
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV |  Pracoviská

Pracoviská

Sociologický ústav SAV – Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied bol založený v roku 1965 a obnovený v roku 1990 po 15 rokoch existencie v rámci Ústavu filozofie a sociológie SAV.

Cieľom ústavu je skúmať súčasné problémy slovenskej spoločnosti a zaoberať sa teoretickými a metodologickými problémami sociológie.

Pozornosť znovuobnoveného SÚ SAV sa po roku 1989 sústreďuje na problematiku občianskej spoločnosti, sídelných a územných spoločenstiev, rodiny, zmien v sociálnej štruktúre, problematiku kvalitatívnej sociológie a dejín sociológie na Slovensku.

Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Bola založená v roku 1965 v nadväznosti na Sociologický seminár FiF UK ustanovený v roku 1924 a je najstaršou katedrou sociológie v Slovenskej republike. Ako jediná zo slovenských katedier sociológie má v súčasnosti právo realizovať bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium sociológie a tiež habilitačné a inauguračné konanie v odbore sociológia. Katedra dlhodobo pestuje systematické vedecké skúmanie v oblasti všeobecnej sociologickej teórie, sociologickej metodológie a metód sociologického výskumu i viacerých odvetvových sociológií, ako je napríklad sociológia rodiny, sociológia práce, ekonomická sociológia, sociológia politiky, sociológia sociálnych nerovností a sociológia sociálnych problémov.

Sídlo katedry sociológie

Bratislava, Šafárikovo nám. 2, (stará budova), 4. poschodie
Sekretariát katedry: miestnosť č. 416

Poštová adresa: Katedra sociológie, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 814 99  Bratislava

tel.: (+421) 2 9013 2033

Vedúci katedry: Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

Tajomník katedry: prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD.

E-mail: ksoc@fphil.uniba.sk

Informácie o katedre: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/

FB: https://www.facebook.com/katedrasociologieuk/

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o Bratislava

Katedra sociológie

Sídlo: Polianky – ul. Pod brehmi 4/A, Bratislava
Korešpondečná adresa: Katedra sociológie,
Palackého č. 1, P.O.Box 104
810 00 Bratislava
Vedúci katedry: prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., MPH.
Zástupca katedry: PhDr. Margita Minichová, PhD.
Asistentka: Mgr. Monika Tóthová
Telefón: 02/69202840 – 42
e-mail : tothova(a)vssvalzbety.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

sa začala kreovať v roku 2003 na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. V roku 2007 sa stala súčasťou Filozofickej fakulty UKF v Nitre. V súčasnosti má právo realizovať bakalárske a magisterské štúdium v odbore Sociológia. V oblasti výskumu sa katedra venuje hlavne sociálnym deviáciam a rodine.  Na katedre, okrem iných, prednášajú i poprední poľskí sociológovia.

Sídlo: Ul. B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra

Vedúci katedry: PhDr. Monika Štrbová, PhD.

Zástupca katedry: PhDr. PaedDr. Denisa Selická, PhD.

Referentka:  Jarmila Magdolénová

Telefón: +421 37 6408 416

e-mail : jmagdolenova@ukf.sk

informácie o katedre: http://www.ksoc.ff.ukf.sk

Oddelenie psychologických a sociologických činností

Je organizačná zložka Personálneho úradu priamo podriadená riaditeľovi PÚ. Realizuje
psychologické a sociologické činnosti v prospech rezortu ministerstva obrany. Vypracúva
a uskutočňuje sociologické a psychologické projekty v prospech Štábu podpory operácií
Generálneho štábu ozbrojených síl SR, jednotlivých odborov a súčasti PÚ.

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik