rokettube porno
Archív podujatí a aktivít | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

Archív podujatí a aktivít

ROK 2023

Institute of Educology and Social Work Faculty of Arts University of Presov, in cooperation with College of Social Work, University of Kentucky, European Association of Schools of Social Work (EASSW), The Centre for Education and Research of Seniors and the Slovak Sociological Society organised  an international scientific symposium
Current social work challenges
University of Presov, Faculty of Arts, on June 14th 2023, under the patronage of the Dean of Faculty of Arts: prof. PhDr. Beata Balogová, PhD., MBA. and European Association of
Schools of Social Work(EASSW).
The aim of the symposium: to reflect on the current social work challenges in the national and international context with an emphasis on the self-care of social workers and their clients. Draw attention to innovations in the field of professional practice as part of the undergraduate studies of future social workers. Point out prevailing trends in undergraduate and lifelong social workers’ education as a response to the changing conditions of social work performance.

Viac  informácií o programe nájdete tu.

Institute of Educology and Social Work Faculty of Arts University of Presov, in cooperation with College of Social Work, University of Kentucky, European Association of Schools of Social Work (EASSW), The Centre for Education and Research of Seniors and the Slovak Sociological Societyare inviting to an international scientific symposiumCurrent social work challengesJune 14th 2023of the Dean of Faculty of Arts: prof. PhDr. Beata Balogová, PhD., MBA. and European Association ofSchools of Social Work(EASSW).The aim of the symposium: to reflect on the current social work challenges in the national and

Rok 2022

Valné zhromaždenie SSS pri SAV a výročná konferencia SSS pri SAV

Rok 2021

• Katedra sociológie Trnavskej Univerzity spoločne s SSS pri SAV pozýva na verejnú online prednášku s názvom Výskum vedeckej komunikácie na Slovensku, ktorá sa uskutoční v piatok 26.11 o 10:00. Pozvánka na stiahnutie tu. Link na pripojenie k online prednáške tu.

• Prognostický ústav pri SSS pri SAV a Materiálovotechnologická fakulta STU pozývajú na workshop, ktorý sa uskutoční v rámci konferencie EAI Mobility IoT 2021 – 8th EAI International Conference on Mobility, IoT and Smart Cities (8.-12.december), zameraný na prezentovanie poznatkov v oblasti požadovaných pracovných kompetencii v kontexte rozvoja priemyslu 4.0, ktorý je súčasťou riešenia projektu VEGA 2/0077/19. Pozvánku na workshop a bližšie informácie nájdete tu.
Workshop sa uskutoční online 10.12.2021 v rámci sekcie, ktorej bližšie informácie nájdete na tomto linku a samotný workshop nájdete na linku tu.

Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Metodologická sekcia SSS pri SAV pozývajú na vedecký seminár s názvom Teoreticko-metodologické východiská sociologického skúmania vzdelanostných nerovností: súčasné poznatky a zistenia, ktorý je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0224/19. Pozvánku na vedecký seminár a bližšie informácie nájdete tu.
Vedecký seminár sa uskutoční online 5.11.2021 o 9:00 a zúčastniť sa ho môžete kliknutím na link tu.

• So žiaľom oznamujeme členom spoločnosti a priateľom, že dňa nás 31.12.2021 opustil vo veku 81 rokov profPhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc., ktorý sa venoval otázkam metodológie spoločenskovedného výskumu, sociológie výchovy, sociológie mládeže, sociálnej patológie a kriminológie. Významne sa angažoval pri zakladaní a budovaní katedry sociológie na UKF v Nitre. Je autorom viacerých vedeckých monografií a štúdií, uverejnených u nás i v zahraničí. Posledná rozlúčka s ním bude v stredu, 5. januára 2022 o 14:00. Parte na stiahnutie tu. Vzdajme česť jeho pamiatke a spomeňme si na jeho prínos zhrnutý v krátkom životopise tu.

• Aktualizovaný zoznam podujatí v novembri a decembri, organizovaných Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV nájdete tu.

• Cena Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú prácu v roku 2020, vyhlásenie výsledkov na stiahnutie tu.

Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa pripája k výzve Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV akcentujúcej význam humanitných a spoločenských vied na začiatku 21. storočia a nevyhnutnosť ich výraznejšej podpory zo strany štátu a kompetentných inštitúcii. Kompletné znenie výzvy si môžete prečítať tu.

Rok 2020

• Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV  organizoval Valné zhromaždenie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktoré sa konalo dňa 3. septembra 2020 o 10:30 hod. vo Veľkej aule v areáli SAV v Bratislave na Patrónke (Dúbravská cesta 9, mapa na stiahnutie tu, linky MHD na miesto konania na stiahnutie tu). Program Valného zhromaždenia na stiahnutie tu.

• Vzhľadom na súčasnú situáciu s výskytom koronavírusu a ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacimi karanténnymi opatreniami,  Výbor SSS pri SAV ruší pôvodne plánovaný termín konania Valného zhromaždenia SSS pri SAV (20. mája 2020). Členovia a členky Výboru SSS pri SAV sú si vedomí a vedomé, že po 20. máji 2020 končí ich 2-ročné funkčné obdobie. Po tomto termíne nebude súčasný Výbor SSS pri SAV vykonávať žiadne závažné rozhodnutia okrem povinnosti pripraviť a zvolať riadne Valné zhromaždenie SSS pri SAV v čo najkratšom možnom čase, keď to okolnosti súvisiace s pandémiou dovolia.

• V zmysle uznesenia on-line Výboru SSS pri SAV zo dňa 8. 4. 2020 sa v dôsledku pandémie COVID 19 konanie Výročnej konferencie SSS pri SAV, plánované na 20. – 21. mája 2020 odkladá na neurčito.

• Online rokovanie výboru SSS pri SAV sa uskutočnilo dňa 8.4.2020 (streda) o 14:00 hod.

• 20.-23. augusta sa konala 14. konferencia ESA s názvom Europe and beyond: boundaries, barriers and belonging. Bližšie informácie ohľadne programu, registrácie a termínov nájdete tu.

Rok 2019

• Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV a Katedra kulturológie FIF UK pripravila pracovný seminár: „Kultúra a kreatívny priemysel: podoby prepojení“, ktorý sa uskutočnil 5.12.2019 (štvrtok) o 16:00 hod. na Šafárikovom námestí č.6, budova UK, miestnosť S2. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV v spolupráci s Ústavom sociálneho lekárstva LFUK v Bratislave a VŠZaSP sv.Alžbety organizovala vedeckú konferenciu “Sociálna determinácia zdravia z pohľadu teórie a výskumu”, ktorá sa uskutočnila v Bratislave vo štvrtok 05.12. 2019. Bližšie informácie a pozvánka na stiahnutie tu. Program konferencie na stiahnutie tu.

• Slovenská sociologická spoločnosti pri SAV zorganizovala v dňoch 21. – 22. novembra 2019 konferenciu Podoby slobody – 9. slovenské a české sociologické dni Kongresovom centre SAV Smolenice. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženej pozvánke tu.
Program konferencie na stiahnutie tu.stručná správa z konferencie tu

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy v spolupráci s Východoslovenskou pobočkou Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Technickou univerzitou v Košiciach, Katedrou spoločenských vied Vás pozývajú na vedeckú konferenciu „Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy“, ktorá sa bude konať 14. 11. 2019. Bližšie informácie k podujatiu nájdete na stránke univerzity tu, alebo v pozvánke na stiahnutie tu.

• srdečne Vás pozývam na vedecký workshop Spoločenské súvislosti podnikania a sebazamestnávania mladých ľudí, ktorý sa uskutoční dňa 2.10.2019 v čase 10,00-13,00 h v posluchárni S (budova FEM, SPU v Nitre). Pozvánka s programom na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV, Katedra kulturológie FiF UK a Sociologický ústav SAV pozývajú na pozvanú prednášku Mgr. Lukáša Slavíka: “Youtuberství a soukromí: konstrukce, destrukce, reparace“, ktorá sa uskutoční dňa 25.9. o 13:30 v priestoroch Sociologického ústavu SAV v Bratislave, Klemensova ul. 19, miestnosť č. 94 (4. posch). Pozvánka na stiahnutie tu.

• 20.-23. augusta sa konala 14. konferencia ESA s názvom Europe and beyond: boundaries, barriers and belonging. Bližšie informácie ohľadne programu, registrácie a termínov nájdete tu.

• Sekcia sociologickej teórie  SSS pri SAV a Sociologický  ústav  SAV  zorganizovala teoretický seminár 40 rokov teoretických hľadaní: k hodnoteniu diela Juraja Schenka, ktorý sa uskutočnil 15.5.2019 v čase medzi 10.00 a 16.00 v  zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV.posch., č.94). Pozvánka na podujatie na stiahnutie tu.

• Medzinárodnú vedeckú konferenciu „Managing Generations„, ktorá je zameraná na problematiku interakcie rôznych generácií zamestnancov súčasnom pracovnom prostredí podnikov aj na trhu práce, zorganizovala Materiálovotechnologická fakulta STU v spolupráci so Sekciou sociológie organizácie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v rámci riešenia výskumnej úlohy „Vplyv koexistencie rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť organizácií„. Konferencia sa uskutočnila dňa 30. mája 2019 v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Termín zaslania prihlášky bol do 30. apríla 2019. Bližšie informácie v pozvánkeprihláške na stiahnutie tu.

• Výbor SSS pri SAV schválil Štatút ceny Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú prácuCeny za najlepšiu sociologickú prácu mladého autora. Prvýkrát sa ceny budú udeľovať na Valnom zhromaždení SSS pri SAV v roku 2020 za práce z rokov 2018-2019. Návrhy na ocenenia je potrebné poslať najneskôr do 1. marca 2019 na mailovú adresu predsedníčky Výboru SSS (monika.cambalikova@savba.sk). Nominácie ako i samotné udeľovanie cien podrobnejšie upravuje štatút, ktorý je prístupný tu.

• Sekcia metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV zorganizovala interdisciplinárny seminár s názvom Vzdelávanie a spoločnosť – aké ich chceme?, v spolupráci so Sekciou komparatívnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti a ktorý sa uskutočnil 20. marca 2019 v Bratislave v budove ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej 19. Viac informácií nájdete tu. Stiahnite si prezentácie z podujatia: SPAEDSIEAPISA

• So žiaľom oznamujeme členom spoločnosti a priateľom, že dňa 16.1.2019 nás opustil vo veku nedožitých 90 rokov docIng. Ján Bakša, CSc., nestor disciplíny Sociológia poľnohospodárstva a vidieka. Spoločne sme sa s ním rozlúčili v sobotu 19. januára 2019 o 13:00 hodine na cintoríne na Cabajskej ceste v Nitre. Vzdajme česť jeho pamiatke a spomeňme si na jeho prínos zhrnutý v krátkom nekrológu

Rok 2018

• Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre a Sekcia sociológie vidieka a poľnohospodárstva SSS pri SAV zorganizovali diskusný workshop MLÁDEŽ – PODNIKANIE – FARMÁRČENIE, ktorý sa uskutočnil 11. decembra 2018 o 13,30 na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, v posluchárni S. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV v spolupráci so sekciou sociologickej teórie Českej sociologickej spoločnosti Vás srdečne pozývajú na celodenný seminár k výročiu významného klasika našej disciplíny - Georga Simmela. Seminár sa koná v piatok 21. septembra 2018 v zasadačke č. 94 v budove ústavov spoločenských vied na Klemensovej 19. Viac informácie o programe nájdete v pozvánke na stiahnutie tu.

• Pozývame na konferenciu Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti z perspektívy výskumu hodnôt, ktorá sa koná 4.-5.10.2018 v priestoroch Malého kongresového centra SAV na Štefánikovej ulici v Bratislave. Bližšie informácie na stiahnutie tu.

• Katedra sociológie FFUK spolu so sekciou sociálnej patológie SSS pri SAV pozýva na pripravovanú slovensko – českú konferenciu „Paralely a divergencie“ organizovanú pri príležitosti našich štátoprávnych výročí, na zhodnotenie a komparáciu vývoja v kriminologickej oblasti a širšej oblasti vývoja a regulácie sociálno- patologických javov v SR a ČR. Konferencia  sa bude konať v dňoch 3. – 5. 10. 2018 v kongresovom centre Univerzity Komenského v Modre –Harmónii. Záujemcovia si môžu stiahnuť priloženú pozvánkuprihlášku.

• Katedra sociológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu z cyklu „VI. Nitrianske sociologické kolokvium“ pod názvom: Morálne premeny v rodine a spoločnosti, ktorá sa uskutoční 18. októbra 2018 na Katedre sociológie FF UKF v Nitre. Bližšie informácie v pozvánke na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV v spolupráci s Ústavom sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK Katedrou sociológie VŠZaSP sv.Alžbety pozýva na vedeckú konferenciu s názvom Sociológia zdravia a verejné zdravotníctvo – problémy a perspektívy spolupráce, ktorá sa uskutoční v Bratislave 7. novembra 2018 v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Župné námestie č. 5-6, Bratislava, bližšie informácie v pozvánke na stiahnutie tu.

• Pozývame Vás na konferenciu Katedry sociológie FiF UK, na ktorej budú predstavené hlavné zistenia projektu Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita na Slovensku. Viac sa dozviete už 14. júna 2018 o 10.00 hod. v Bratislave. Program s konkretizáciou tém prezentácií a ďalšie informácie nájdete v priloženom programe tu.

• XIX ISA World Congress of Sociology s názvom Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities sa uskutočnil v dňoch 15.-21. júla 2018 v Toronte v Kanade. Bližšie informácie o podujatí, program a tiež možnosť vzdialenej interakcie s účastníkmi podujatia na stránke kongresu tu.

• Dňa 11. júna 2018 sa sociologická obec v bratislavskom krematóriu rozlúčila s doc. PhDr. Jánom Pichňom, CSc., v jeho 89. roku života. Dlhoročný pracovník Katedry sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a neskôr Katedry sociológie FF Trnavskej univerzity patril k najplodnejším autorom svojej generácie. Viac o jeho prínose pre sociológiu si môžete prečítať tu. Prikladáme tiež ešte osobnejšiu spomienku Fedora Gála na život a osobnosť Jána Pichňu, ktorú si môžete prečítať tu.

• V dňoch 23. a 24. mája 2018 o 12:45 hod. sa vo Veľkej zasadačke SAV v Bratislave na Patrónke uskutočnila Výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAVValné zhromaždenie SSS pri SAV. Pre všetkých členov spoločnosti uvádzame report s bližšími informáciami o týchto podujatiach tu.

• Zborník referátov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Sociálny kapitál v podmienkach globálnych rizík, ktorá sa konala v dňoch 29. – 30. apríla 2016 v Liptovskom Mikuláši, je dostupný v elektronickej podobe tu.

Výročná vedecká konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa uskutočnila v dňoch 23. – 24. mája 2018 (streda a štvrtok), v priestoroch SAV v Bratislave na Patrónke na tému: Štvrťstoročie sociológie na samostatnom SlovenskuProblémy sociologickej vedy, reflexívne poznanie dnešnej doby v sociologickej teórii, metodológii ako aj v jednotlivých sociologických subdisciplínach. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v pozvánke na stiahnutie tu.

• na stiahnutie tiež ďalšie praktické informácie - orientačná mapamožnosti dopravymožnosti ubytovania

• Program Výročnej vedeckej konferencie SSS pri SAV na stiahnutie tu.

• Dňa 23. mája 2018 o 12:45 hod. sa vo Veľkej zasadačke SAV v Bratislave na Patrónke uskutočnilo Valné zhromaždenie SSS pri SAVpozvánka na stiahnutie tu.

• Program Valného zhromaždenia SSS pri SAV na stiahnutie tu.

•  V stredu 6. júna 2018 v čase medzi 13.00 a 18.00 v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV.posch., č.dv. 94) sa uskutoční  teoretický seminár sekcie sociologickej teórie SSS a Sociologického ústavu SAV na tému: Karol Marx v 21.storočí. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAVKatedra kulturológie FIF UK pozývajú na prednášku Márie Suríkovej: Nové implikácie individualizácie na príklade sociálnych médií (Instagram, You tube). Prednáška sa uskutoční 21. 3. 2018 o 14.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Š3. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár na tému „Súčasný stav kriminality na Slovensku“, ktoré sa uskutoční na Katedre sociológie FF UKF v Nitre, ul. B. Slančikovej 1, v stredu 11.4. 2018. Pozvanie prijali ľudia z akademického prostredia, z prostredia výkonu trestu odňatia slobody, z polície a pod.

• S hlbokým žiaľom oznamujeme členom spoločnosti a priateľom, že dňa 24.1.2018 nás opustil vo veku nedožitých 89 rokov docPhDr. Ján Pašiak, CSc., prvý riaditeľ Sociologického ústavu SAV a dlhoročný šéfredaktor časopisu Sociológia. Spoločne sa s ním rozlúčili v pondelok 29. januára 2018 o 15:45 v bratislavskom krematóriu. Vzdajme česť jeho pamiatke a spomeňme si na jeho prínos zhrnutý v krátkom životopise priloženom tu.

Rok 2017

Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa pripája k výzve Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV akcentujúcej význam humanitných a spoločenských vied  na začiatku 21. storočia a nevyhnutnosť ich výraznejšej podpory zo strany štátu a kompetentných inštitúcii. Kompletné znenie výzvy si môžete prečítať tu.

• v súvislosti s hore uvedenou výzvou bolo iniciované diskusné fórum, ktorého názov je daný otázkou: Aká si slovenská veda? Iniciátori by boli radi, keby sa do diskusie zapojili vedci nielen z oblasti humanitných a spoločenských vied, ale rovnako aj zástupcovia prírodovedných, lekárskych, technických, skrátka najrôznejších disciplín,  aby diskusia nezostala jednostranná. Prispieť do diskusie, ktorú sformulovali mladí vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV, na stránkach internetového časopisu a informačného portálu Forum Historiae, môžete kliknutím na tento odkaz.

• radi by sme vás informovali o možnosti publikovať v medzinárodnom vedeckom časopise Sociológia a spoločnosť/Sociology and Society, ktorý vychádza dvakrát ročne. Redakcia časopisu prijíma rukopisy teoretického a empirického charakteru, správy z konferencií a podujatí, ako aj recenzie kníh.
Všetky prijaté rukopisy prechádzajú anonymným recenzným konaním. Rukopisy prijímame v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku. Najbližší termín uzávierky je 10. apríl. 2017. Rukopisy posielajte na adresu sociologysociety@ukf.sk Bližšie informácie nájdete na stránke časopisu na tomto odkaze.

• Sekcia sociológie vidieka a poľnohospodárstva SSS pri SAV v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre pozýva na diskusný workshop Poľnohospodárstvo, pôda a potraviny v sociologickej reflexii, ktorý sa uskutoční 30. novembra od 13,00 h, počas vedeckých dní v kongresovej sále VC AgroBioTech v Nitre, Bližšie informácie na stránke univerzity a v priloženej pozvánke na stiahnutie tu.

• Dovoľujeme si Vás pozvať na V. Nitrianske sociologické kolokvium na tému: Medzi lokálnym a globálnym systémom –procesná glokalizácia, ktoré sa uskutoční na Katedre sociológie FF UKF v Nitre, ul. B. Slančikovej 1, vo štvrtok 12.10.2017. Pozvánka a program na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie mládeže a sociológie výchovy SSS pri SAV v spolupráci s akademickými pracoviskami v Českej republike a na Slovensku pozývajú na seminár zameraný na tému medzigeneračných vzťahov, ktorý si kladie za úlohu inventarizáciu jestvujúcich teoretických prístupov k problematike generácií a hľadanie východísk pri ich empirickom výskume. Seminár počíta i s prítomnosťou zahraničných účastníkov (ČR, z Poľska a Maďarska). Podujatie sa uskutoční 26. 10. 2017 v Nitre, na Katedre sociológie Filozofickej fakulty UKF.Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese mstrbova@ukf.sk. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie organizácie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAVMateriálovotechnologická fakulta STU v Trnave pozývajú na vedecký seminár zameraný na medzigeneračné rozdiely v pracovnom prostredí  s názvom Managing generations, ktorý sa uskutoční 15. novembra 2017 v priestoroch MTF STU  (miestnosť T02) v budove na Bottovej č. 25 v Trnave, pozvánka s predbežným programom a bližšími informáciami na stiahnutie tu.Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním vyplnenej návratky na e-mailovú adresu: mgkonfer@mtf.stuba.skNávratka na stiahnutie tu.

Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV srdečne pozýva na vedeckú konferenciu Zdravotnícky systém ako sociálna inštitúcia, ktorá sa uskutoční v Bratislave 15 . decembra 2017 v priestoroch  Inštitútu pre výskum práce a rodiny,  Župné námestie č. 5-6, bližšie informácie nájdete v pozvánke s prihláškou na stiahnutie tu.

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAVSociologický ústav SAV srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému: Anatómia revolúcie: historické poučenia a sociologické analýzy. Seminár sa bude konať dňa 10. novembra 2017 v čase medzi 13.0018.00 zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV. posch., č. dv.94). Pozvánka na stiahnutie tu.

• Česká sociologická spoločnosťKatedra sociológie FF OU v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločností pri SAV Vás srdečne pozývajú na konferenciu, ktorá sa koná v rámci 8. Česko-slovenských sociologických dní vo štvrtok, 23. 11. 2017 v Ostrave, s názvom Sociologické výzvy v stredoeurópskom kontexte. Bližšie informácie o konferencii a kontaktné údaje nájdete v pozvánke tu alebo na stránke konferencie tu.

• Východoslovenská pobočka SSS pri SAVInštitút edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove pripravili VIII. doktorandskú konferenciu s názvom: Aktuálne oblasti spoločenskovedného výskumu, ktorá sa uskutočnila dňa 22.9.2017 na Prešovskej univerzite v Prešove. Záujemcovia sa mohli prihlásiť na mailovej adrese:martin.hamadej@gmail.com. Viac informácií spolu s predbežným programom konferencie na stiahnutie tu.

•  Teoretický seminár  „Harold Garfinkel a jeho etnometodológia„, ktorý v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV organizovala sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV. Seminár sa uskutočnil 27.septembra t.r.v čase medzi 13.00 a 17.00 v  Bratislave v zasadačke č.94 Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV.posch). Pozvánka na stiahnutie tu.

• Sekcia vojenskej sociológie SSS pri SAV v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl V Liptovskom Mikuláši pripravila Letnú škola vojenskej sociológie, ktorá sa uskutočnila 13 a 14. júla 2017 V priestoroch AOS v Liptovskom Mikuláši. Záujemcovia sa mohli prihlásiť na mailovej adrese: jozef.matis@aos.sk do 7. júla. Program na stiahnutie tu.

• Rada slovenských vedeckých spoločností (RSVS) iniciovala a vyhlasuje súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov zameranú na popularizáciu vedy, osobitne aj výsledkov slovenských vedeckých inštitúcií. Súťaže sa môže zúčastniť každý mladý vedecký pracovník a doktorand na Slovensku, ktorý je členom niektorej z vedeckých spoločností asociovaných k SAV, teda členských organizácií RSVS, a ku koncu daného kalendárneho roka dovŕši najviac 35 rokov. Termín uzávierky prihlášok je 15. jún 2017. Pre prípadných záujemcov ponúkame na stiahnutie bližšie informácieštatút súťažeprihlášku.

Sekcia metodológie SSS pri SAV srdečne pozýva na podujatie s názvom Metodologické otázky skúmania hodnôt – EVS 2017, ktoré sa uskutoční dňa 13. júna  2017 od 14:00 do 15:30, v budove ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej 19 v Bratislave v miestnosti č 94. Pre podrobnejšie informácie kliknite tu.

• Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAVKatedra kulturológie FiF UK pozýva na prednášku Pavla Pospěcha s názvom Kulturní sociologie a kulturní přístup v sociologii venkova. Prednáška sa uskutočnila dňa 24. 5. 2017 (streda) o 14:00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Š2. Pozvánka a bližšie informácie na stiahnutie tu.

• Katedra kulturológie FiF UK a Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV pozýva na pracovný seminár s názvom Umenie vo verejnom priestore. Seminár sa uskutočnil dňa 25. 5. 2017 (štvrtok) od 9:00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Š2. Pozvánka a program seminára na stiahnutie tu.

• Poľská sociologická spoločnosť, Varšavská univerzita a Poľská akadémia vied pozývajú na konferenciu s názvom: New Economic Sociology and Sociology: Where Do They Meet? Where Do They Diverge. Konferencia sa uskutočnila 22.-23. mája 2017 vo Varšave, prihlášky aktívny účastníkov s anotáciami príspevkov bolo možné posielať do 10.decembra 2016. Bližšie informácie o konferencii si môžete prečítať tu.

Poľská sociologická spoločnosťuniverzity vo Waršave pozývajú na workshop s názvom: Managing the Unintended: Externalities, Side-Effects and Overflows in Everyday Life, ktorý sa uskutočnil 8.-9. mája 2017. Prihlášky s príspevkom boli akceptované do 15. decembra 2016. Viac informácii o workshope tu.

• Východoslovenská pobočka SSS pri SAV zorganizovala medzinárodný odborný seminár v Olomouci, ktorý bol venovaný participatívnemu výskumu v sociálnej práci a uskutočnil sa dňa 28.4.2017. Bližšie informácie a program seminára na stiahnutie tu.

Rok 2016

• Katedra kulturológie FF UK Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV pripravila pracovný seminár s názvom Téma kultúry v diele Alexandra Hirnera. Seminár sa uskutočnil 5. 12. 2016 (pondelok) o 13.30 hod. na Katedre kulturológie FF UK, ST 113, Štúrova 9. Pozvánka na stiahnutie tu.

Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV zorganizovala konferenciu s názvom: „Zdravotnícki pracovníci v systéme zdravotníctva a spoločnosti“, ktorá sa uskutočnila 9. decembra 2016 v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Župné námestie 5, Bratislava. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženej pozvánke tu. Program konferencie na stiahnutie tu.

•Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú konferenciu venovanú problematike súčasných trendov vo vývoji sociológie, jej odvetvových disciplín a metodologických nástrojov skúmania. Konferencia pod názvom: „Aktuálne trendy v rozvoji sociologickej teórie a praxe“ sa bude konať pod záštitou dekana FiF UK v Bratislave a Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV dňa 25. novembra 2016v zasadačke Filozofickej fakulty UK na Gondovej ul. V Bratislave. Pozvánka na stiahnutie tu. Program konferencie si môžete prečítať tu.

• Sekcia vidieka a poľnohospodárstva SSS pri SAV pozýva na workshop s názvom Vidiek a poľnohospodárstvo: príležitosti, bariéry a výzvy pre interdisciplinárny výskum, ktorý sa uskutoční 28.novembra 2016 v Nitre. Bližšie informácie v pozvánke na stiahnutie tu.

Sekcia sociálnej patológie a Sekcia sociológie mládeže a výchovy SSS pri SAV v spolupráci s FF UKF v Nitre a PF Univerzity Hradec Králové, zorganizovali konferenciu s názvom Mládež a kriminalita, ktorá sa uskutočnila 12.októbra 2016 v priestoroch Filozofickej fakulty v Nitre. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženej pozvánke tu.

Research Committee 25 Language and Society pozýva na konferenciu, ktorú organizuje v dňoch 10.-14. júl 2016 vo Viedni. Pre aktívnych účastníkov je stanovený termín na odosielanie abstraktov príspevkov najneskôr 30. septembra 2015. Pre bližšie informácie a možnosť odoslania abstraktu kliknite tu.

• Výročná vedecká konferencia SSS pri SAV sa konala v dňoch 29.-30. apríla 2016 v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, pozvánku obsahujúcu ciele konferencie, približný harmonogram, prihlášku a ďalšie praktické informácie si môžete stiahnuť tu.

Program Výročnej vedeckej konferencie SSS pri SAV na stiahnutie tu.

Mapu, ktorá Vám pomôže pri ceste na miesto konania nájdete tu.

•  Valné zhromaždenie SSS pri SAV sa konalo dňa 29. apríla 2016 o 13:00 hod. v Rokovacej sále Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, pozvánka na stiahnutie tu.

• Program Valného zhromaždenia na stiahnutie tu.

• Vážení členovia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, radi by sme vám dali do pozornosti informáciu, že aj po konaní Valného zhromaždenia SSS pri SAV zo dňa 25. apríla 2014 v Nitre, zostáva výška členského poplatku (na 1 kalendárny rok) nezmenená: pre ekonomicky aktívnych členov je to 10 a pre študentovostatných ekonomicky neaktívnych (študenti, dôchodcovia, ženy na materskej dovolenke, rodičovská dovolenka, a pod.) 3 . Svoje členské príspevky za rok 2015 môžete uhradiť na nasledovné číslo účtu spoločnosti: 11466623/0900  (Slovenská sporiteľňa),  IBAN: SK4009000000000011466623, BIC – SWIFT kód GIBASKBX

• Sekcia sociológie vidieka a poľnohospodárstva pozýva všetkých na Medzinárodné vedecké dni 2016, ktoré sa uskutočnia 19.-20. mája 2016 v Nitre. Témou medzinárodnej vedeckej konferencie je Hodnotový reťazec v agropotravinárstve: výzvy pre manažment prírodných zdrojov a spoločnosť. Jedna zo sekcií s názvom Nové prístupy rurálneho rozvoja a udržateľné poľnohospodárstvo je organizovaná v spolupráci so SSS pri SAV. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webstránke konferencie tu.

• Sekcia sociológie mládeže a výchovy pri SAV pozýva na stretnutie,  ktoré sa uskutoční spolu s tradičnou konferenciou Slovenskej pedagogickej spoločnosti s názvom Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí. Konferencia i Sekcia sociológie mládeže a výchovy sa uskutočnia 18.3.2016 (v piatok) na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, Račianska 59.  Program sekcie na stiahnutie tu.

Rok 2015

• Možnosť štúdia v odbore sociológia práva „master in sociology of law“. Štúdium zabezpečuje Oñati International Institute for the Sociology of Law, University of the Basque Country, Oñati, Španielsko. Prihlášky možno posielať do 20.2.2015. Potrebné dokumenty a bližšie informácie na stiahnutie tu.

• Katedra kulturológie FF UK a Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV zorganizovali pracovný seminár Odlišnosť národných tradícií vied o kultúre ako zdroj nedorozumení a inšpirácie. ktorý sa uskutočnil v pondelok 14.decembra o 13.30 hod. na Katedre kulturológie FF UK. Bližšie informácie si môžete prečítať v pozvánke tu.

• Sekcia sociológie organizácie SSS pri SAV v spolupráci s Katedrou sociológie VŠZaSP sv. Alžbety zorganizovala odborný seminár s názvom „Získavanie a spracovanie dát v organizácii“. Seminár sa uskutočnil v utorok 15.12. od 17:00 v priestoroch Katedry sociológie Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave, na Poliankach, Pod Brehmi č. 4/A. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Teoretický seminár „Prístupy ku skúmaniu každodennosti„sa konal 15.oktobra 2015 /štvrtok/ v čase medzi 13:00 a 16:00 hod. v zasadačke Filozofického ústavu SAV na Klemensovej 19, IV. posch., č.dv.94

• Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV v spolupráci s Katedrou sociológie VŠZaSP sv.Alžbety zorganizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Rodina a zdravie, ktorá sa uskutočnila v Bratislave 27. 11. 2015, bližšie informácie a pozvánka na stiahnutie tu. Program konferencie si môžete stiahnuť tu.

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV Východoslovenská pobočka SSS pri SAV, Sociologický ústav SAV srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému: Seniori v spoločnosti: problémy a riešenia, ktorý sa uskutoční 12.júna 2015 v čase medzi 13.30 a 17.00 v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19,  IV. posch., č. dv.94). Pozvánka s programom na stiahnutie tu.

Katedra sociológie FF UKF v Nitre, Sliezska univerzita v Katoviciach a SSS pri SAV si Vás dovoľujú pozvať na 3 Nitrianske sociologické kolokvium s medzinárodnou účasťou na tému „Národnostné a etnické  menšiny v krajinách strednej Európy. Vývoj a stagnácia. „, ktoré sa uskutočnili v Nitre 8.10.2015, bližšie informácie a pozvánka na stiahnutie tu.

• Východoslovenská pobočka SSS pri SAV v spolupráci s Prešovskou univerzitou pripravil VI. Doktorandskú konferenciu s názvom „Sociálny výskum – nekonečná hra ideí a dôkazov?“. Konferencia sa uskutočnila dňa 3.11.2015 v Prešove, bližšie informácie nájdete v pozvánke tu.

Rok 2014

• Prehľad plánovaných akcii Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV na rok 2014 si môžete stiahnuť tu.

• Životné jubileum Doc. Jána Pašiaka: spoločne blahoželáme a pripomíname si jeho životné dielo v príspevku od PhDr. Petra Gajdoša, CSc.

• Prof.L.Macháček napísal informatívnu správu z kongresu ESA Torino 2013. Ak máte záujem kliknite si tu.

December 2014

• Katedra kulturológie FF UK a Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV Vás pozývajú na pracovný seminár s názvom Kultúra ako priemysel. Seminár sa uskutoční 12. 12. 2014 (piatok) o 13.00 hod. na Katedre kulturológie FF UK, bližšie informácie v pozvánke, ktorú si môžete stiahnuť tu.

• Sekcia sociológie organizácie SSS pri SAV a Katedra sociológie VŠZaSP sv. Alžbety Vás pozývajú na workshop zameraný na zdieľanie praktických poznatkov z prieskumu trhu. Workshop sa uskutoční v pondelok 15.12. o 17:00 v Bratislave na Poliankach. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV v spolupráci s Katedrou sociológie VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave pripravujú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Životný štýl a zdravie“, ktorá sa bude konať 5.12.2014 v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31.10.2014. Pozvánku a bližšie informácie o konferencii si môžete stiahnuť tu. Program konferencie na stiahnutie tu.

• Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, Poľský inštitút, Sociologický ústav a Katedra sociológie FIF UK v Bratislave Vás pozýva na prednášku  Prof. Janusza Muchu s názvom: Obnova sociológie v Poľsku po roku 1956.Prednáška s tlmočením sa uskutoční dňa 8.decembra 2014 o 14.00 hod. v priestoroch  zasadačky spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej, ul. č. 19, 5. poschodie. Pozvánka na stiahnutie tu.

November 2014

• Katedra kulturológie FIF UK a Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV pozývajú na prednášku Martina Šperkus názvom: Počítače a obrazy. Prednáška sa uskutočnila 10. 11. 2014 o 12.30 hod. na Katedre kulturológie FF UK, ST 113, Štúrova 9, Pozvánka na stiahnutie tu.

Október 2014

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV pozýva na teoretický seminár na tému Luc Boltanski a jeho sociológia kritiky, ktorý sa uskutoční 1. októbra 2014 v čase medzi 13:3016:30 v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV. posch., č. dv. 94). Pozvánka na stiahnutie tu.

• pri príležitosti 50. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie a 50. výročia výučby sociológie na SPU v Nitre pripravujeme v spolupráci so SSS pri SAV medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom:Pedagogika a sociológia vo vysokoškolskom vzdelávaní. Konferencia sa uskutoční dňa 16. októbra 2014 v Nitre v Študentskom domove Nová Doba (areál SPU v Nitre). Stiahnite si pozvánku na konferenciuprihláškušablónu príspevku.

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV pozýva na teoretickú konferenciu s názvom: Súčasný postmarxizmus v kontexte aktuálnych myšlienkových prúdov, ktorá sa uskutoční 27. októbra 2014 v čase medzi 9:0018:00 v Bratislave na Klemensovej 19, IV. posch., č. dv. 94 (alebo v zasadačke v podkroví). Pozvánka na stiahnutie tu.

• Východoslovenská pobočka SSS pri SAV Vás pozýva na doktorandskú konferenciu s názvom: Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie, ktorá sa uskutoční dňa 28.10.2014 v Prešove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 12.9.2014 – stiahnite si pozvánkuprihlášku.

Rok 2013

December 2013

• Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV v spolupráci s Katedrou sociológie VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave Vás pozývajú na sympózium s názvom Vzdelávanie a zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa bude konať dňa 17. 12. 2013 o 13:00 v Bratislave, bližšie informácie si môžete prečítať v pozvánke tu.

November 2013

• Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK, Sociologický ústav SAV, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Sociológia v ére normalizácie – program, funkcie, perspektívy“. Konferencia sa uskutoční 14.-15. 11. 2013 na pôde Filozofickej fakulty UK. Bližšie informácie nájdete v pozvánke na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV a Katedra kulturológie FiF UK v Bratislave pozývajú na prednášku s názvom „Kontinuita vs diskontinuita v histórii slovenskej sociológie kultúry“, ktorá sa uskutoční dňa 14. novembra 2013. Bližšie informácie v pozvánke tu.

• Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Sociálny kapitál starnutia - prítomnosť nikdy nestarne, ktorá sa uskutoční29.11.2013. Bližšie informácie na stiahnutie tu, prihláška na stiahnutie tu.

• Dňa 7.11.2013 sa uskutočnilo vedecké stretnutie k problematike mládeže pod názvom Dekáda výskumu mládeže - Prezentácia výsledkov výskumu mládeže za roky 1993-2013. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Doktorandská konferencia - Evalvácia a diseminácia výskumu v sociálnych vedách, ktorá sa uskutočnila 7. novembra 2013 na Prešovskej univerzite v Prešove. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Dňa 8.11. 2013 sa uskutočnila konferencia „Reflexivita, sociologický výskum a teória Anthony Giddensa„, ktorú zorganizovali Sociologický ústav SAV v spolupráce so sekciou sociologickej teórie SSS pri SAV. Bližšie informácie nájdete tu.

Október 2013

• S hlbokým žiaľom oznamujeme členom spoločnosti a priateľom, že dňa 13.10.2013 nás opustila vo veku 86 rokov PhDr. Bohumila Majdová. Dr. Majdová bola zakladajúcim členom Katedry sociológie na Filozofickej fakulte UK. Významne prispela najmä k rozvoju sociológie kultúry.

• Dňa 10.10.2013 sa uskutočnil seminár sekcie metodológie SSS pri SAV Ekonomická sociológia II, bližšie informácie na stiahnutie tu.

• Dňa 10.10.2013 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Úloha moderných technológií v sociologickom výskume“. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 20. výročia vzniku Filozofickej fakulty UKF v Nitre pod záštitou dekana Filozofickej fakulty Prof. Paedr. Bernarda Garaja, CSc. Bližšie informácie na nájdete na stránke fakulty. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Odborná diskusia k Rómskej reforme, ktorá sa uskutočnila dňa 25. októbra 2013 od 9:00 na Prešovskej univerzite v Prešove. Podujatie malo charakter diskusného fóra (okrúhly stôl), kde zúčastnení diskutovali o aktuálnych problémoch vzdelávania rómskej národnostnej menšiny vo vzťahu k dokumentu Správna cesta (Rómska reforma). Pozvánka na stiahnutie tu.

September 2013

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spolu s partnermi z USA, Maďarska a Poľska pripravila konferenciu pre mladých vedcov na tému sociálnej a ekonomickej transformácie od roku 1990 a jej vplyvu na vidiecke komunity v Strednej a Východnej Európe. Konferencia sa konala 2.-3. septembra 2013, bližšie informácie si môžete prečítať v pozvánke tu.

júl 2013

4.-6. júla 2013 sa uskutočnila v Lisabone 18.Medzinárodná konferencia Spoločnosti pre filozofiu a technológiu ISEG, bližšie informácie sa dočítate na stránke konferencie tu.

Máj 2013

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV a Sociologický ústav SAV pripravila teoretický seminár na tému: Bruno Latour a jeho Actor-Network Theory, ktorý sa  uskutočnil 22.mája 2013 v čase medzi 13.30 a 17.00 v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV. posch., č.dv.94)

• Dňa 17. apríla sa konala rozlúčka so zosnulou Prof. Annou Tokárovou, ktorá bola dlhoročnou presedníčkou Východoslovenskej pobočky Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. Spomienkový medailon na stiahnutie tu.

• Spomienkový medailon k pamiatke a uznaniu zosnulej Dr. Heřmanovej, ktorá nás opustila na konci minulého roka.

• Výsledky volieb do ESA na stiahnutie tu.

Rok 2012

• Prínos nedávno zosnulého prof. Musila pre urbánnu sociológiu nám pripomína P.Gajdoš v spomienkovom medailóne

Zomrel prof. Miloslav Petrusek, posledná rozlúčka s ním sa konala v stredu 29.8. o 13:00 hodine, bližšie informácie v prílohe tu.

• Životné jubileum Prof. Ladislava Macháčka: spoločne blahoželáme a pripomíname si jeho životné dielo v medailone od Prof. Ondrejkoviča

Znovuobnovovanie sekcie vidieka a poľnohospodárstva: jej verejné odborné zasadnutie orientované na tradície sociológie vidieka a poľnohospodárstva na Slovensku sa uskutočnilo počas osláv 60. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v dňoch 12.-14.9.2012.

Alexander Hirner ocenený Radom Ľudovíta Štúra II. triedy, in memoriam, ktorý mu 3. januára 2012 pri príležitosti 19. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil prezident SR Ivan Gašparovič za mimoriadne zásluhy a celoživotný prínos v oblasti sociológie a kulturológie a pozdvihnutie národného povedomia, celá správa na stránke Úradu prezidenta SR tu.

• Prečítajte si list Análie Torres, prezidentky ESA, adresovaný Generálnemu riaditeľovi pre výskum pri Európskej komisii. List v pdf formáte na stiahnutie tu.

Mariella Nocenzi z International Review of Sociology zaslala výzvu adresovanú členom SSS pri SAV, ktorú si môžete prečítať tu.

• Výzvu prof. Juraja Schenka si môžete prečítať tu.

December 2012

• Sekcia sociologickej teórie usporiadala teoretický seminár na tému Prierez tvorbou Jeffreyho Alexandera. Na semináre vystupia M.Skovajsa (Praha), J.Bálon (Praha), Cs.Szalo (Brno), D.Alieva , M.Suriková. Seminár sa uskutočnil 7.12.2012 v zasadačke FÚ SAV, Klemensova 19 v čase medzi 13.00 a 16.30.

• Katedra andragogiky Prešovskej univerzity a SSS pri SAV pripravili na konferenciu s názvom „Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. storočie„, ktorá sa konala 11.- 12.12.2012 v Prešove. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV  zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Pacient v zdravotnom systéme a v spoločnosti, ktorá sa uskutočnila  dňa 14.12. 2012 na pôde katedry sociológie Vysokej školy sv. Alžbety. Pozvánku a bližšie informácie na stiahnutie tu. Program konferencie si môžete stiahnuť tu.

November 2012

• V dňoch 26.-27. novembra 2012 sa uskutočnila Medzinárodná interdisciplinárna konferencia s názvom „Identity, Image & Social Cohesion in the time of Integrations and Globalization”, konferencia sa konala v meste Vlora (Albánsko), bližšie informácie o konferencii na stiahnutie tu.

•  Sekcia mládeže SSS pri SAV, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Iuventa a ďalší partneri Vás pripravili konferenciu s názvom Mládež a politický extrémizmus, ktorá sa uskutonila dňa 7. novembra 2012 v Bratislave, bližšie informácie na stiahnutie tu.

Prešovská univerzita v Prešove a Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV zorganizovali III. doktorandskú konferenciu: Výskum v sociálnych vedách, ktorá sa uskutočnila dňa 9. novembra 2012 v Prešove. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pripravila konferenciu s názvom: Sociologie mezi teorií, empirií a realitou, ktorá sa uskutočnila v dňoch 1.-2. novembra 2012, aktívni prispievatelia sa mohli nahlásiť do 31.5.2012, bližšie informácie o konferencií a prihlasovací formulár na stiahnutie tu.

Október  2012

Ruskí sociológovia pripravili v októbri roku 2012 konferenciu s názvom: “Sociology and society: global challenges and regional development”. Bližšie informácie si môžete prečítať tu.

Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV a Katedra kulturológie FiF UK v Bratislave zorganizovali prednášku Jiřího Šubrta na tému: Kolektivní paměť – historické vědomí – kultura, ktorá sa uskutočnila dňa 15. októbra 2012 o 14:30 v Bratislave, bližšie informácie v pozvánke na stiahnutie tu.

Katedra sociológie Filozofickej fakulty v Bratislave v spolupráci so sekciami sociálnej patológie slovenskej a českej sociologickej spoločnosti organizovala v dňoch 3. – 5. októbra 2012 vedeckú konferenciu „Sociálna patológia optikou sociologického skúmania“ (česko-slovenské sociologické dni).  Bližšie informácie o konferencii a prihlášku si môžu záujemcovia stiahnuť tu.

• Katedra sociológie Univerzity v Klaipede (Litva) pripravila medzinárodnú konferenciu s názvom ‘Post’-Urbanity: Reflecting on Cultural and Social Change in Urban Spaces, ktorá sa uskutočnila 4.-5. októbra, záujemcovia sa môžu informovať na stránke tu.

September  2012

• Katedra sociológie FF UK a Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV UMB pripravil v rámci Sekcie metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV seminár s názvom Sociologická reflexia ekonomických javov: (znovu-) formovanie agendy pre ekonomickú sociológiu na Slovensku. Seminár sa uskutočnil 14.9. 2012 v Bratislave, v podkrovnej zasadačke ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej ulici č. 19. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Dňa 20. 9. 2012 sa v Prahe konala konferencia s názvom Aktuálne problémy voľného času a cestovného ruchu, ktorú organizovala MSSČ a Katedra společenských věd Vysoké školy obchodní v Prahe, záujemcovia si môžu stiahnuť prihláškupozvánku na konferenciu

• 21.- 24. septembra 2012 sa uskutočnila medzinárodná konferencia Kwame Nkrumah (KNIC2) s názvom “Africa’s Many Divides and Africa’s Future”, pozvánku na toto podajatie si môžete stiahnuť tu.

• Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV pozývajú na XVIII. Medzinárodný seminár dejín fyziky MESDEF 2012, ktorý sa uskutoční v dňoch 30.8. – 1.9. 2012 v Trnave, záujemcovia si môžu stiahnuť pozvánku a prihlášku.

• ESA-RN 34 (Sociology of Religion) srdečne pozýva na pripravovanú konferenciu, ktorá sa uskutoční 3.-5. septembra 2012 v nemeckom Potsdame. Pozvánku a bližšie informácie si môžete prečítať tu.

August 2012

• ISA RC33 (International Sociological Association’s Research
Committee on Logic and Methodology in Sociology) pripravila na tento rok dve metodologické konferencie, ktoré sa uskutočnili:
9.-13. júla 2012 v Sydney, ďalšie informácie si môžete prečítať tu.
1.-4. augusta v Buenos Aires, pozvánku a ďalšie informácie si môžete prečítať tu.

• Nordická sociologická asociácia organizovala na konferenciu s názvom „Trust and social change“,  ktorá sa uskutočnila v dňoch 15.-18. augusta 2012 v Reykjaviku, bližšie informácie nájdete na stránke konferencie a v priloženej pozvánke tu.

• Medzinárodná konferencia v Tampere s názvom: Power & Difference, ktorá sa uskutoční v dňoch 27.-29. augusta 2012, blžšie informácie na stránke konferencie, aktívni účastníci sa môžu prihlásiť najneskôr do 15. februára 2012 tu.

Júl 2012

• Európska sociologická asociácia ESA zorganizovala letnú školu pre PhD študentov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22.-26. júla 2012 v Lisabone. Záujemcovia sa mohli prihlásiť do 27. februára si tiež mohli stiahnuť bližšie informácieregistračný formulár.

•  Pozvánka na letnú školu: Summer School on Computational Social Science: Social Data Mining and Emergent News, určenú pre študentov PhD. štúdia a začínajúcich výskumníkov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21.-28. júla 2012 na Liparských ostrovoch v Taliansku, registrovať sa môžete najneskôr do 29. mája tu.

Jún 2012

• Centrum pre štúdium módy a kultúrnej produkcie (Modacult) z Università Cattolica del S. Cuore zorganizovalo medzinárodné stretnutie s názvom Fashion Tales 2012, ktoré sa uskutočnilo 7.-9. júna 2012 v Miláne, pozvánka na stiahnutie tu.

• Portugalská sociologická spoločnosť pripravila VII. Sociologický kongres s názvom: Society, Crisis and Social Reconfigurations, ktorý konal v dňoch 20. – 23. júna 2012 v Porto. Pozvánku a výzvu k aktívnej účasti si môžete prečítať tu.

• Teoretická sekcia ISA pripravuje na 27.-29. júna konferenciu s názvom Cultures and Civilizations in the Contemporary world, ktorá sa bude konať na Univerzite v Trente, plagát k podujatiu si môžete stiahnuť tu.

Máj 2012

• Katedra sociológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Sekcia sociálnej patológie SSS pri SAV pripravuje kolokvium o sociológii kriminality a vybraných spoločensky nežiaducich javoch, ktoré sa bude konať 3. mája o 9:30 v miestnosti B-107 v ŠD Nitra na Slančíkovej 1

• Gdanská Univerzita organizuje v dňoch 14. – 15. máj 2012 „Workshop on Embeddedness and Embedding“. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Inštitútu filozofie, sociológie a žurnalistiky. Bližšie informácie pre pasívnych, či aktívnych účastníkov (prijímanie príspevkov do 15.1.2012) nájdete na adrese:www.wee.ifsid.ug.edu.pl

• Kanadská sociologická asociácia pozýva na svoju 47.konferenciu, ktorá sa uskutoční  v dňoch 29. máj až 2.jún 2012 na Wilfrid Laurier University a University of Waterloo, vo Waterloo. Aktívni účastníci sa môžu prihlásiť do 30. januára 2012, bližšie informácie o konferencii a podmienkach pre príspevky nájdete tu.

Apríl 2012

• Výročná konferencia a Valné zhromaždenie SSS pri SAV sa budú konať dňa 13. apríla 2012 v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pozvánka na stiahnutie tu.

Program Výročnej konferencie na stiahnutie tu.

Inštrukcie a mapy, ktoré Vám pomôžu pri ceste na miesto konania nájdete tu.

• Formulár na návrh kandidátov do Výboru a revíznej komisie na stiahnutie tu.

• Návrh procedúry voľby Výboru SSS si môžete prečítať tu.

Marec 2012

• Združenie univerzít AlmaLaura organizovalo dňa 8. marca, 2012 v Ríme, na pôde Univerzity La Sapenza, konferenciu na tému zamestnanosti absolventov s názvom: After the higher education degree, program konferencieprihláška tu.


• dňa 8.3. 2012 o 15:00 sa uskutočnila prednáška Mariána Tkáča s názvom Metamorfózy Matice slovenskej, ktorú pripravila Katedra kulturológie FIF UK a Sekcia sociológie kultúry SSS, pozvánku si môžete stiahnuť tu.

Január 2012

Výbor Masarykovy české sociologické společnosti organizoval v dňoch 19.-20. januára 2012 v Plznina konferenciu s názvom Současná česká sociologie: Teorie a výzkum, ktorá bola spojená s valným zhromaždením MČSS. Pozvánka na stiahnutie tu.

Rok 2011

December 2011

Sekcia sociológie organizácie SSS pri SAV v spolupráci s Katedrou sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety zorganizovala workshop s názvom: Dynamika trhu práce, ktorý sa uskutočnil dňa 14.12.2012. Pozvánka na stiahnutie tu.

Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV, Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK Vás pripravila sympózium s názvom „Riziková spoločnosť – podnety pre sociológiu zdravia a choroby a pre medicínsku etiku“. Sympózium sa uskutočnilo dňa 2. decembra 2011 o 11:00 v budove VŠZaSP sv. Alžbety na Poliankach v Bratislave. Pozvánku a výzvu k aktívnej účasti si môžete prečítať tu.

November 2011

Východoslovenská pobočka Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV zorganizovala v Prešove spolu s ďalšími partnermi v mesiaci november tri konferencie na nasledujúce témy:
4.11. Výskum v sociálnej prácipozvánka na stiahnutie
10.11. Medzigeneračné mostypozvánka na stiahnutie
24.11. Dobrovoľníctvo ako výskumná téma sociálnej práce a sociológiepozvánka

Pri príležitosti nedožitého storočného jubilea doc. PhDr. Alexandra Hirnera, CSc zorganizovala sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v spolupráci s Katedrou sociológie Fi FUK a Sociologickým ústavom SAV teoretickú konferenciu venovanú dielu tohto významného slovenského sociológa, ktorá sa uskutočnila 4.11.2011 v priestoroch  Filozofickej fakulty  Univerzity Komenského, pozvánku si môžete stiahnuť tu.

• Recenzia k zborníku z konferencie venovenej 100. výročiu narodenia Alexandra Hirnera na stiahnutie tu.

Recenzia k zborníku z konferencie na stiahnutie tu.

Východoslovenská pobočka Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV zorganizovala v Prešove spolu s ďalšími partnermi v mesiaci november tri konferencie na nasledujúce témy:
4.11. Výskum v sociálnej prácipozvánka na stiahnutie

V dňoch 4.-5. 11.2011 sa v Brne uskutočnila konferencia s názvom „Třetí město“, ktorú organizovali Inštitút pro výzkum reprodukce a integrace společnosti a Katedra sociologie FSS MU. Pozvánka v pdf formáte na stiahnutie tu.

September 2011

Medzinárodné sympózium pri príležitosti 110. výročia narodenia P.F.Lazarsfelda, ktoré organizovala skupina metodológov ISS FSV UK v Prahe v dňoch 25.-27. septembra 2011. Program podujatia si môžete prečítať tu.

Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV a Katedra kulturológie FiF UK v Bratislave zorganizovala prednášku na tému „Diffused religion and civil society“, ktorú dňa 19.9.2011 o 14.00 hod. v zasadačke Rektorátu UK predniesol prof. Roberto CiprianiUniverzity Roma Tre v Taliansku. Pozvánku na prednášku si môžete stiahnuť tu.

v Prahe 5.-9. septembra 2011 prebiehala letná škola s názvom “Epidemiological Methods and Analysis”. Pozvánku si môžete stiahnuť tu.

Júl 2011

V dňoch 5.-8. júla 2011 organizovala Francúzska sociologická asociácia (AFS) v Grenoble svoj 4. kongres na tému: „Innovation & Creation“, podrobný program kongresu (po francúzsky) si môžete prečítať na stránke AFS tu.

V dňoch 14. a 15. júla 2011 sa v Liptovskom Hrádku uskutočnil odborný seminár s názvom: Sociologický pohľad na súčasný stav ozbrojených síl  a ich regrutačné zdroje,  pozvánku si môžete stiahnuť tu.

Jún 2011

Zaujímavá ponuka školy Sociálnej práce v Dubrovníku na stiahnutie tu.

Máj 2011

26. – 27.5.2011 sa konalo „AUTORSKÉ SOCIOLOGICKÉ FÓRUM: SR a ČR“ (2005-2010), na ktorom autori prezentovali ich monografické publikácie, učebnice a slovníky zo sociológie za ostatných 5 rokov. K podujatiu si môžete stiahnuť: pozvánkuprogramnávratku pre účastníkov.

V sobotu 21.5. organizovala Sekcia sociologické teorie MČSS a Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR  kolokvium s názvom „Co je sociologická teorie?„, program si môžete stiahnuť tu.

Dňa 10.5.2011 sa uskutočnil vedecký seminár Veda a technika v dejinách (7), ktorý spoločne organizovali Oddelenie dejín vied a techniky Historického ústavu SAV a Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV. Program seminára nájdete tu.

Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV organizovala 6. mája 2011 (piatok) seminár na tému Sociológovia o hudbe, pozvánka na stiahnutie tu.

Apríl 2011

12.4.2011 organizovala Univerzitná knižnica medzinárodný seminár s názvom „Dlhodobá ochrana digitálneho kultúrneho dedičstva“, pozvánka na stiahnutie tu.

Marec 2011

• ESA MONTHLY BULLETIN – MARCH 2011 obsahuje prehľad pripravovaných sociologických podujatí na tento rok, v pdf formate na stiahnutie tu.

Rok 2010

November 2010

26. november 2010 – Sociológia zdravia a choroby – Program konferencie . Viac info tu.

Október 2010

21. – 22.  október 2010 Medzinárodná vedecká konferencia: „KOMPLEXNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VOJENSKÉHO PROFESIONÁLA„; Liptovský Mikuláš. Viac info tu.

20. – 22. október 2010 – Sociologická konferencia – Wroclav;  – pozvánka

4. – 6. október 2010SCIENTIFIC WORKSHOP: Communication and marketing in social disciplines; Trnava, Slovak Republic. Stiahnutie dokumentu tu.

Uznesenie VZ SSS 2010. Stiahnutie dokumentu tu.

August 2010

Social Science News August 2010. Stiahnutie dokumentu tu.

ESA newsletter summer 2010Stiahnutie dokumentu tu.

Júl 2010

Social Science News July 2010. Stiahnutie dokumentu tu.

Jún 2010

24.-25. jún 2010 Odborný seminár: „Nové aspekty v organizačnej kultúre ozbrojených síl a zmena v bezpečnostnom prostredí SR z pohľadu verejnej mienky“; Modra. Stiahnutie dokumetu tu.

Máj 2010

Social Science News May 2010. Stiahnutie dokumentu tu.

strongstrong

„Trust and social change“

a href=“http://www.almalaurea.it/en/info/convegni/roma2012/registrazione.shtml“ target=“_blank“

/a

na stránke tu.• Združenie univerzít strong sa uskutočnil vedecký seminár

na Wilfrid Laurier University a University of Waterloo, vo Waterloo. Aktívni účastníci sa môžu prihlásiť do Roberto Cipriani

/strong29. máj až 2.jún 2012

strong/strong

ppstrong/em/p

pmôžete prečítať tu. /p

,

strongDecember 2012

, aktívni prispievatelia sa mohli nahlásiť do /a/p

/a/strongnovembera href=“../wp-content/uploads/2010/09/esa_newsletter_summer2009.pdf“ target=“_blank“

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik