rokettube porno
SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV v spolupráci so sekciou sociologickej teórie Českej sociologickej spoločnosti Vás srdečne pozývajú na celodenný seminár k výročiu významného klasika našej disciplíny – Georga Simmela. Seminár sa koná v piatok 21. septembra 2018 v zasadačke č. 94 v budove ústavov spoločenských vied na Klemensovej 19. Viac informácie o programe nájdete v pozvánke na stiahnutie tu.

• Pozývame na konferenciu Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti z perspektívy výskumu hodnôt, ktorá sa koná 4.-5.10.2018 v priestoroch Malého kongresového centra SAV na Štefánikovej ulici v Bratislave. Bližšie informácie na stiahnutie tu.

• Katedra sociológie FFUK spolu so sekciou sociálnej patológie SSS pri SAV pozýva na pripravovanú slovensko – českú konferenciu „Paralely a divergencie“ organizovanú pri príležitosti našich štátoprávnych výročí, na zhodnotenie a komparáciu vývoja v kriminologickej oblasti a širšej oblasti vývoja a regulácie sociálno- patologických javov v SR a ČR. Konferencia  sa bude konať v dňoch 3. – 5. 10. 2018 v kongresovom centre Univerzity Komenského v Modre –Harmónii. Záujemcovia si môžu stiahnuť priloženú pozvánkuprihlášku.

• Katedra sociológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu z cyklu „VI. Nitrianske sociologické kolokvium“ pod názvom: Morálne premeny v rodine a spoločnosti, ktorá sa uskutoční 18. októbra 2018 na Katedre sociológie FF UKF v Nitre. Bližšie informácie v pozvánke na stiahnutie tu.

Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV v spolupráci s Ústavom sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK a Katedrou sociológie VŠZaSP sv.Alžbety pozýva na vedeckú konferenciu s názvom Sociológia zdravia a verejné zdravotníctvo – problémy a perspektívy spolupráce, ktorá sa uskutoční v Bratislave 7. novembra 2018 v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Župné námestie č. 5-6, Bratislava, bližšie informácie v pozvánke na stiahnutie tu.

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik