rokettube porno
SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV a Katedra kulturológie FIF UK pozývajú na prednášku Márie Suríkovej: Nové implikácie individualizácie na príklade sociálnych médií (Instagram, You tube). Prednáška sa uskutoční 21. 3. 2018 o 14.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Š3. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár na tému „Súčasný stav kriminality na Slovensku“, ktoré sa uskutoční na Katedre sociológie FF UKF v Nitre, ul. B. Slančikovej 1, v stredu 11.4. 2018. Pozvanie prijali ľudia z akademického prostredia, z prostredia výkonu trestu odňatia slobody, z polície a pod.

• V stredu 6. júna 2018 v čase medzi 13.00 a 18.00 v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV.posch., č.dv. 94) sa uskutoční  teoretický seminár sekcie sociologickej teórie SSS a Sociologického ústavu SAV na tému: Karol Marx v 21.storočí. Pozvánka na stiahnutie tu.

Katedra sociológie FFUK spolu so sekciou sociálnej patológie SSS pri SAV pozýva na pripravovanú slovensko – českú konferenciu „Paralely a divergencie“ organizovanú pri príležitosti našich štátoprávnych výročí, na zhodnotenie a komparáciu vývoja v kriminologickej oblasti a širšej oblasti vývoja a regulácie sociálno- patologických javov v SR a ČR. Konferencia  sa bude konať v dňoch 3. – 5. 10. 2018 v kongresovom centre Univerzity Komenského v Modre –Harmónii. Záujemcovia si môžu stiahnuť priloženú pozvánku a prihlášku.

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik