rokettube porno
DO POZORNOSTI | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

DO POZORNOSTI

• S hlbokým žiaľom oznamujeme členom spoločnosti a priateľom, že dňa 24.1.2018 nás opustil vo veku nedožitých 89 rokov doc. PhDr. Ján Pašiak, CSc., prvý riaditeľ Sociologického ústavu SAV a dlhoročný šéfredaktor časopisu Sociológia. Spoločne sa s ním rozlúčime v pondelok 29. januára 2018 o 15:45 v bratislavskom krematóriu. Vzdajme česť jeho pamiatke a spomeňme si na jeho prínos zhrnutý v krátkom životopise priloženom tu.

• Zborník referátov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Sociálny kapitál v podmienkach globálnych rizík, ktorá sa konala v dňoch 29. – 30. apríla 2016 v Liptovskom Mikuláši, je dostupný v elektronickej podobe tu.

Do ukončenia prihlasovania aktívnych účastníkov ostávajú posledné dní, XIX ISA World Congress of Sociology s názvom Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities, ktorý sa uskutoční 15.-21. júla 2018 v Toronte v Kanade. Bližšie informácie ohľadne prihlášok nájdete tu.

• Ostatné zasadnutie Výboru SSS pri SAV sa uskutočnilo dňa 17. januára 2018 (streda) o 15:30 hod. v priestoroch Sociologického ústavu SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, zasadačka č. 104

Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa pripája k výzve Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV akcentujúcej význam humanitných a spoločenských vied  na začiatku 21. storočia a nevyhnutnosť ich výraznejšej podpory zo strany štátu a kompetentných inštitúcii. Kompletné znenie výzvy si môžete prečítať tu.

• v súvislosti s hore uvedenou výzvou bolo iniciované diskusné fórum, ktorého názov je daný otázkou: Aká si slovenská veda? Iniciátori by boli radi, keby sa do diskusie zapojili vedci nielen z oblasti humanitných a spoločenských vied, ale rovnako aj zástupcovia prírodovedných, lekárskych, technických, skrátka najrôznejších disciplín,  aby diskusia nezostala jednostranná. Prispieť do diskusie, ktorú sformulovali mladí vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV, na stránkach internetového časopisu a informačného portálu Forum Historiae, môžete kliknutím na tento odkaz.

• radi by sme vás informovali o možnosti publikovať v medzinárodnom vedeckom časopise Sociológia a spoločnosť/Sociology and Society, ktorý vychádza dvakrát ročne. Redakcia časopisu prijíma rukopisy teoretického a empirického charakteru, správy z konferencií a podujatí, ako aj recenzie kníh.
Všetky prijaté rukopisy prechádzajú anonymným recenzným konaním. Rukopisy prijímame v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku. Najbližší termín uzávierky je 10. apríl. 2017. Rukopisy posielajte na adresu sociologysociety@ukf.sk Bližšie informácie nájdete na stránke časopisu na tomto odkaze.

• členovia SSS pri SAV majú zľavu na medzinárodné konferencie organizované WCSA, kto má záujem môže navštíviť web WCSA tu.

• informácie o voľných pracovných miestach vo výskumných inštitúciach EK nájdete tu.

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik